Dobrich

9300 Dobrich
19 Otetz Paisii, str., p.b. 121
Artyun Erinozov – Director
Dobri Dragnev - President
tel. +359 58 60 22 47
fax: +359 58 60 23 64
e-mail: dobrich@redcross.bgВижте по-голяма карта